دل نوشته هام

طبقه بندی موضوعی

خیلی خوش به حالتونه که نیمتونید منو ببینید. از نوشته هام زیاد مشخص نیست چه آدم گوهیم، باید از روبرو ببینید پی ببرید

عاشق سندروم ایمپاسترم. کاش همه ایمپاستر داشتن.

***

راجع به دنبال کردن بگم که اگه دنبالتون کنم، انتظاری از دنبال شدن ندارم. من دنبال میکنم چون دوست دارم، پس اگه بعد یه مدت دوست نداشته باشم هم "رد دنبال" رو به راحتی میزنم. شما هم راحت باشین.