دل نوشته هام

طبقه بندی موضوعی

دیگه دانشجو نیستم. البته فکر میکنم یادگیریم تازه شروع شده.

عاشق سندروم ایمپاسترم. کاش همه ایمپاستر داشتن.

***

راجع به دنبال کردن بگم که اگه دنبالتون کنم، انتظاری از دنبال شدن ندارم. من دنبال میکنم چون دوست دارم، پس اگه بعد یه مدت دوست نداشته باشم هم "رد دنبال" رو به راحتی میزنم. شما هم راحت باشین.