دل نوشته هام

طبقه بندی موضوعی

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۵ ثبت شده است

  • ۰
  • ۰

از اشتباهات رایج آن است که تواضع عمدی را فضیلتی از فضائل انسانی بشماریم ، بلکه آن نوعی از تکلف بیجا و نامربوط است و علی هیچ وقت به این معنی فروتن نبود.ولی او متکبر هم نبود ، بلکه او آنطور که بود خود را نشان میداد ، بدون آنکه به یکی از این دو فکر کند،زیرا هیچ کدام از آنها از صفات این بزرگمرد نبود .اما اینکه گروهی او را متکبر و گروهی متواضع میدیدند ، اشتباه از کسانی بود که به او مینگریستند و حالت علی را از جانب خود تفسیر مینمودند و علی از هر دوی این صفات مبراست.

ص 147

  • مرتضی خیری